OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Předmět obchodních podmínek

1.1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek pro prodej a koupi zboží (dále jen „obchodní podmínky“) je v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, úprava vzájemných práv a povinností stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen„kupní smlouva“) uzavírané mezi Vojtěchem Hyrákem, IČ: 17727120, se sídlem Ostrožská Lhota 513, 687 23 Ostrožská Lhota, jakožto prodávajícím, a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „zákazník“), jakožto kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webové adrese www.vedesta.cz.

2. Rozsah působnosti a platnost obchodních podmínek

2.1. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře kupní smlouvu s Vojtěchem Hyrákem, IČ: 17727120, se sídlem Ostrožská Lhota 513, 687 23 Ostrožská Lhota, nebo s ním jinak právně jedná.

2.2. Podnikatelem se rozumí každá fyzická osoba nebo právnická osoba, která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem vykonávat tuto činnost soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen„podnikatelská činnost“) a která v rámci své podnikatelské činnosti s Vojtěchem Hyrákem, IČ: 17727120, se sídlem Ostrožská Lhota 513, 687 23 Ostrožská Lhota, uzavře kupní smlouvu nebo s ním jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“). Pokud zákazník, který v objednávce uvede své IČ, DIČ, pak dojde k aplikaci ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek vztahující se na podnikatele.

2.3. Kupní smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek je kupní smlouvou uzavřenou dle ust. § 2079 a násl. zák. č.89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi prodávajícím a kupujícím.

2.4. Odesláním objednávky nebo jiné poptávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně poučení spotřebitelů před uzavřením kupní smlouvy podle těchto všeobecných obchodních podmínek a výslovně s těmito projevuje souhlas ve znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

2.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.6. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

2.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Sdělení prodávajícího vůči kupujícímu před uzavřením smlouvy

3.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.vedesta.cz je

Vojtěch Hyrák

IČ: 17727120,

se sídlem Ostrožská Lhota 513,

687 23 Ostrožská Lhota,

e-mail: info@vedesta.cz,

tel. 736 123 673,

www.vedesta.cz

Plátce DPH

Prodávající disponuje živnostenským oprávněním a je tedy způsobilý k prodeji zboží. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Vyobrazení výrobků či jejich pozadí má pouze ilustrativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit (např. rozdíly v barevném provedení, apod.) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.3. Prodávajícím nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu www.vedesta.cz a popis jejich vlastností a parametrů je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny s DPH, jelikož prodávající je plátcem DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží a nákladů spojených se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto náklady se liší podle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Uvedené ceny platí pouze pro nákup přes e-shop. Prodávající neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky.

3.4. Odesláním objednávky v internetovém obchodě www.vedesta.cz zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky veškeré údaje z objednávky zkontrolovat a opravit, nebo změnit. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, služeb a manipulačních příplatků, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3.5. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora Kupujícího), Prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma případné smluvní přepravy zboží a zvoleného způsobu úhrady kupní ceny, které si Kupující vybere a jejichž cena je uvedena u konkrétní varianty přepravy či platby).

3.6. Jde-li o návrh na uzavření smlouvy (tzn. nabídku) ze strany prodávajícího, prodávající předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

3.7. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v článku 13 těchto obchodních podmínek, anebo v reklamačním řádu.

 

4. Sdělení prodávajícího vůči kupujícímu jako spotřebiteli (Poučení pro spotřebitele o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem)

4.1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.vedesta.cz je

Vojtěch Hyrák

IČ: 17727120,

se sídlem Ostrožská Lhota 513,

687 23 Ostrožská Lhota,

e-mail: info@vedesta.cz,

tel. 736 123 673,

www.vedesta.cz

Plátce DPH

Prodávající disponuje živnostenským oprávněním a je tedy způsobilý k prodeji zboží. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Prodávajícím nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu www.vedesta.cz a popis jejich vlastností a parametrů je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny s DPH, jelikož prodávající je plátcem DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží a nákladů spojených se zvoleným způsobem úhrady kupní ceny. Tyto náklady se liší podle zvoleného způsobu dopravy, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny. Uvedené ceny platí pouze pro nákup přes e-shop. Prodávající neúčtuje žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky.

4.4. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek

4.5. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

4.6. Objednávka zákazníka musí být učiněna elektronicky prostřednictvím webové stránky www.vedesta.cz a musí obsahovat níže uvedené údaje:

 • specifikace objednaného zboží a jeho množství dle nabídky

 • volba způsobu a místa doručení

 • volba způsobu platby

 • kontaktní údaje o kupujícím vč. telefonického kontaktu za účelem potřeby upřesnění objednávky

4.7. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto obchodní podmínky a četl zásady zpracování osobních údajů prodávajícím.

4.8. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, za jejich správnost je odpovědný zákazník. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany prodávajícího zjištěno, že byly uvedeny zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout, o čemž bude zákazník vyrozuměn e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

4.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.11. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

4.12. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

4.13. Je-li kupující v právním postavení spotřebitele (dále jen „spotřebitel“) je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od okamžiku převzetí zboží; u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Zboží je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zpět. Využije-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

4.14. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (OZ), nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

4.15. Podrobněji je právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy upraveno v čl. 12 těchto obchodních podmínek.

 

4.16. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

4.17. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

4.18. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

 

4.19. Tohoto ustanovení se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

4.20. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

4.21. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

4.22. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

4.23. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

4. 24. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

4.25. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím odstavcem

 • se vada projeví opakovaně,

 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

4.26. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

4.27. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

4.28. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4. 29. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

 

4.30. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů, resp. lhůty sjednané, může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

4.31. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

4.32. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Průmyslová zóna 12, Ostrožská Lhota, 687 23 nebo cestou elektronické pošty na adrese info@vedesta.cz.

 

4.33. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

4.34. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

4.35. Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora Kupujícího), Prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma případné smluvní přepravy zboží a zvoleného způsobu úhrady kupní ceny, které si Kupující vybere a jejichž cena je uvedena u konkrétní varianty přepravy či platby).

4.36. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

 

4.37. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

4.38. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

 

5. Uživatelský účet, registrace zákazníka na webové stránce www.vedesta.cz

5.1. Zákazník, ať už osoba fyzická (plnoletá a plně svéprávná) nebo právnická, může v zájmu urychlení procesu objednávky provést registraci na webové stránce www.vedesta.cz a přistupovat tak do svého uživatelského účtu. Z tohoto uživatelského účtu může provádět objednávky zboží. Tím není vyloučeno, aby v případě, že webová stránka toto umožňuje, prováděl kupující objednávky bez registrace.

5.2. Uživatelský účet každého zákazníka bude chráněn uživatelským jménem a heslem, kdy tyto je zákazník povinen uchovávat v tajnosti, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetími osobami. Zákazník rovněž není oprávněn zpřístupnit svůj uživatelský účet třetí osobě. Zákazník odpovídá za správnost údajů ve svém zákaznickém účtu.

6. Objednávka kupujícího, uzavření kupní smlouvy

6.1. Veškeré vyobrazení výrobků či jejich pozadí má pouze ilustrativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit (např. rozdíly v barevném provedení, apod.) a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách internetového obchodu www.vedesta.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3. Kupní smlouvy budou mezi prodávajícím a kupujícím uzavírány dle těchto obchodních podmínek na základě objednávky zákazníka učiněné elektronicky prostřednictvím internetového obchodu www.vedesta.cz. Objednávka kupujícího je pro prodávajícího nezávaznou až do uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.

6.4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje předat kupujícímu zakoupené zboží a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit prodávajícímu sjednanou cenu zboží.

6.5. Objednávka zákazníka musí být učiněna elektronicky prostřednictvím webové stránky www.vedesta.cz a musí obsahovat níže uvedené údaje:

 • specifikace objednaného zboží a jeho množství dle nabídky

 • volba způsobu a místa doručení

 • volba způsobu platby

 • kontaktní údaje o kupujícím vč. telefonického kontaktu za účelem potřeby upřesnění objednávky

 

6.6. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto obchodní podmínky a četl zásady zpracování osobních údajů prodávajícím.

6.7. Před odesláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, za jejich správnost je odpovědný zákazník. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany prodávajícího zjištěno, že byly uvedeny zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, je prodávající oprávněn objednávku odmítnout, o čemž bude zákazník vyrozuměn e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.8. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6.9. Zákazníkovi, který dokončí objednávku, zašle prodávající písemné potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „závazně objednat“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.10. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění obchodních podmínek.

6.11. V případě, že se jedná o typ zboží, které není skladem, a prodávající ani nebude moci jiným způsobem dodávku zboží zajistit, dohodnou si prodávající a kupující přiměřenou lhůtu, ve které prodávající pro kupujícího objednané zboží zajistí. V případě, že nedojde ke vzájemné dohodě ohledně lhůty dodání, nedojde k uzavření kupní smlouvy na objednané zboží.

6.12. Je-li u objednaného zboží uvedena dodací či obvyklá dodací lhůta, jedná se o orientační údaj, který není pro prodávajícího závazný. Závazným termínem dodání je až datum uvedené v potvrzení objednávky.

6.13. Jakékoliv dodatečné změny ze strany kupujícího v již potvrzené objednávce mohou způsobit změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží.

6.14. Prodávající je oprávněn odmítnout plnění objednávky v případě, kdy objednané zboží přesahuje rámec možností prodávajícího, kdy je zboží v doprodeji, přestalo se vyrábět, kdy objednané zboží znemožňuje standardní dodací a přepravní možnosti prodávajícího.

6.15. V případě potvrzení závazné objednávky na zboží je kupující povinen dodané zboží odebrat.

6.16. Pokud je dohodnuto, že kupující si objednané zboží vyzvedne na provozovně prodávajícího a zboží nebude kupujícím vyzvednuto do pěti pracovních dnů od sjednaného data vyzvednutí (není-li datum vyzvednutí sjednáno, rozumí se jím poslední den dodací lhůty), je prodávající oprávněn objednávku stornovat a od kupní smlouvy odstoupit.

6.17. Pokud je zboží, na základě objednávky kupujícím, doručeno mimo provozovnu prodávajícího na místo kupujícím určené a v dohodnutém termínu, je kupující povinen toto zboží převzít a uhradit, pokud nebylo hrazeno již před dodáním. Pokud se tak nestane, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vícenáklady spojené s odvozem zboží, prostoji a prokazatelně vzniklými jinými manipulačními náklady vzniklými v důsledku jednání, opomenutí či neplnění povinností kupujícího nebo jím pověřených osob.

6.18. Na nákup provedený prostřednictvím internetového obchodu www.vedesta.cz se nevztahují žádné věrnostní programy či jiné marketingové podpory pro standardní zákazníky nakupující v kamenných obchodech provozovaných prodávajícím mimo internetový obchod.

6.19. Prodejní ceny a slevové akce mohou být mezi standardním prodejem v obchodě prodávajícího a internetovým prodejem odlišné. Kupující nemá nárok na zpětnou změnu prodejní ceny v případě zjištěného rozdílu.

6.20. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

7. Místo, způsob a čas dodání (převzetí) zboží

7.1. Místem předání objednaného zboží je místo odevzdání zboží kupujícímu, případně jím určené odpovědné osobě. Kupující je povinen, v případě uskutečnění dodávky prostřednictvím prodávajícího či jím určené třetí osoby na kupujícím určené místo dodávky, zajistit nezbytnou příjezdovou cestu a dostatečný prostor k manipulaci se zbožím během vykládky, a to s přihlédnutím k povaze dodávky zboží. V případě, že tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou a je povinen takovou škodu prodávajícímu nahradit.

7.2. Cena za dodání zboží je závislá na zvoleném způsobu přepravy.

7.2. Cena za dodání zboží je závislá na zvoleném způsobu přepravy. Zákazník má možnost volby z více způsobů dodání. U objednávek většího rozsahu bude doprava kalkulována individuálně. Cena dopravy je nedílnou součástí cenové nabídky.

7.3. V ceně dodání zboží nejsou zahrnuty případné další náklady na prostoje a skládání při vykládce a předání zboží kupujícímu. V případě vzniku těchto dalších nákladů je prodávající oprávněn tyto náklady kupujícímu doúčtovat a ten je povinen je i bez předchozí písemné objednávky uhradit.

7.4. V případě, kdy kupující řádně nepřevezme zboží v avizovaném termínu a z důvodů na straně zákazníka je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží dodat kupujícímu prostřednictvím třetí osoby (např. přímo od výrobce, smluvním přepravcem, apod.).

7.6. Prodávající předá objednané zboží kupujícímu ve sjednaném termínu. Prodávající je oprávněn prodloužit termín dodání zboží v případě, že výrobce zboží není schopen z výrobních důvodů dodat prodávajícímu (či přímo kupujícímu) objednané zboží. Prodávající je však povinen kupujícího na možné prodlení výrobce s dodáním zboží upozornit a o prodloužení termínu jej informovat.

7.7. Prodávající je povinen předat zboží pouze kupujícímu (v případě, že kupující je právnickou osobou, je tím míněn její statutární orgán) nebo osobě, která je kupujícím uvedena v objednávce či kterou kupující předem určil (pověřená osoba). Prodávající nebo jím určený přepravce je oprávněn před předáním zboží provést identifikaci kupujícího či jím pověřené osoby, a kupující se zavazuje toto umožnit - předložením dokladu totožnosti. V případě, že při předání zboží nebude přítomen kupující nebo jím pověřená osoba, nebo kupující či jím pověřená osoba odmítne předložit doklad totožnosti, není prodávající nebo jím určený přepravce povinen zboží vydat.

7.8. Pokud je zboží dodáno kupujícímu prostřednictvím třetí osoby, kupující je povinen potvrdit této osobě převzetí zboží na dodacím listu. V případě, že tak neučiní, není prodávající ani jím určený přepravce povinen zboží vydat.

7.9. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

7.10. Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu uvedeného na webové stránce www.vedesta.cz a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

8. Cena zboží a způsob platby, platební a fakturační podmínky

8.1. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH a jedná se o částku bez nákladů na dodání zboží.

8.2. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve sjednaném množství, kvalitě a za ceny, které jsou obsaženy v samostatných kupních smlouvách uzavíraných dle těchto obchodních podmínek na základě jednotlivých objednávek kupujících.

8.3. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši až 100% ceny zboží. V takovém případě dodací lhůta začíná ode dne následujícího po dni připsání úhrady zálohy na účet prodávajícího, případně od její hotovostní úhrady.   

8.4. Není-li objednané zboží hrazeno předem na základě zálohové faktury, kupující je povinen zboží uhradit ihned po jeho převzetí, a to na základě řádného daňového dokladu.

8.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.6. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu za zboží, a to na základě daňového dokladu - faktury, či v hotovosti. Faktura za plnění musí obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu.

8.7. Kupující při objednání zboží zvolí způsob platby, pokud není předem stanoveno prodávajícím nebo vzájemně ujednáno jinak, z následujících možností:

 • bezhotovostním převodem na základě platebního pokynu

 • platební kartou předem

 • v hotovosti při převzetí zboží

 

8.8. Zaplacením se rozumí připsáním částky na účet prodávajícího či složením hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího, případně přepravci dodaného zboží. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

8.9. Kupující akceptací těchto obchodních podmínek uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě, a to na kontaktní elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

8.10. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod nákupní cenou prodávajícího, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován.

8.11. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.

9. Balení a paletové hospodářství

9.1. V případě, že prodávající dodává zboží ve speciálních vratných obalech, či na vratných paletách (např. EUR palety), kde prodávající tyto obaly kupujícímu účtuje samostatnou položkou, je kupující oprávněn tyto obaly vrátit. Kupujícímu je umožněno tyto obaly vrátit ve lhůtě stanovené na prodejním dokladu, kterým byly tyto obaly zakoupeny. Prodávající je v tomto případě povinen nepoškozené obaly od kupujícího odkoupit. Výkupní cena bude ponížena o opotřebení a další manipulační poplatky prodávajícího.

9.2. Palety nebo jiné obaly může kupující vrátit do skladu prodávajícího pouze na základě předložení daňového dokladu, jímž byla vyúčtována kupní cena zboží dodaného s předmětnými paletami nebo obaly.

9.3. Uplynutím lhůty stanovené pro vrácení vratných účtovaných obalů zaniká právo zpětného odkupu prodávajícím.

10. Výhrada vlastnictví

10.1. Prodávající si vyhrazuje u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení celé výše kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. Zaplacení kupní ceny je nezbytnou podmínkou řádného přechodu vlastnického práva k předmětu koupě.

10.2. Prodávající si vyhrazuje u zákazníků podnikatelů vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má prodávající vůči zákazníkovi. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

10.3. V případě nezbytnosti uplatnění výhrady vlastnictví je kupující povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost k tomu, aby tento nabyl zpět do své dispozice zboží, u kterého vlastnictví na kupujícího nepřešlo.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.

11.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

11.3. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

11.4. V případech, kdy má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

11.5. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

12. Odstoupení od smlouvy, kdy kupujícím je spotřebitel

12.1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek dopadají na vztah mezi prodávajícím a kupujícím v pozici spotřebitele.

12.2. Je-li kupující v právním postavení spotřebitele (dále jen „spotřebitel“) je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od okamžiku převzetí zboží; u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Zboží je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zpět. Využije-li spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

12.3. Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží. Adresa: Průmyslová zóna 12, Ostrožská Lhota, 687 23.

12.4. Prodávající je povinen takové zboží převzít zpět a do 14 dnů od odstoupení spotřebiteli vrátit přijatá peněžitá plnění, a to formou, jak byla původně zaplacena. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Kupní cenu však není prodávající povinen vrátit dříve, než je vrácené zboží doručeno prodávajícímu nebo než spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

12.5. Náklady na vrácení zboží je povinen uhradit spotřebitel, a to jak náklady na vrácení zboží obvyklou poštovní cestou, tak i náklady na vrácení zboží jinou formou pokud jde o zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

12.6. V případě, že součástí kupní smlouvy byl i benefit pro spotřebitele v podobě dárku, bonusu či jiného zvýhodnění, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen prodávajícímu spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek i uvedené zvýhodnění.

12.7. Spotřebitel je ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy oprávněn zboží pouze vyzkoušet. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět a vrátit ho kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, je prodávající oprávněn po spotřebiteli požadovat náhradu za opotřebení nebo poškození zboží, a spotřebitel je povinen ji uhradit.

12.8. Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 zákona č.89/2012 Sb. - občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (OZ), nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

12.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že:

 • bude dodatečně zjištěno, že kupujícím uvedené údaje nejsou pravdivé,

 • objednané zboží a jeho množství vykazuje známky nestandardní objednávky,

 • nelze kupujícího kontaktovat telefonicky,

 • při identifikaci kupujícího dojde k pochybnostem o jeho poctivém záměru objednané zboží převzít a řádně uhradit kupní cenu a cenu souvisejících služeb.

 

12.10. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena

 

12.11. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

12.12. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 

 

 

13. Právo z vadného plnění

13.1. Veškeré zboží, které prodávající kupujícímu dodá, bude splňovat veškeré náležitosti vyžadované českým právním řádem, zejména zák. č.22/1997 Sb., a příslušnými platnými prováděcími předpisy.

13.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

13.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady zboží je upraveno v reklamačním řádu, který je dostupný na adrese www.vedesta.cz a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

13.4. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). Kupující je pak následně povinen potvrdit příslušný dodací list. Zjevné vady, které zjistil při předání zboží, je povinen uvést přímo v dodacím listě. V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec.

13.5. Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího, a to nejpozději do 2 pracovních dní od převzetí zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad, které zjistil kupující při převzetí zboží, nebude brán zřetel. Zjevné vady nebudou uznány, pokud došlo ke zpracování nebo zabudování reklamovaného zboží.

13.6. Vadou není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listu, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku, případně částečné nesplnění smlouvy.

13.7. Skryté vady je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při náležité péči zjistit, nejpozději však do 2 let po převzetí a předání Předmětu plnění. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel

13.8. Reklamace musí obsahovat číslo dodacího listu, případně číslo daňového dokladu či objednávky, popis vady včetně data, kdy byla zjištěna, dále, jak se vada projevuje. V případě, že má v držení kupující doklady, které prokazují existenci vady (např. znalecký posudek, dodací list apod.) je povinen tyto doklady předložit prodávajícímu. Dále, reklamace musí obsahovat požadavek na způsob jejího vyřízení. Za řádně uplatněnou reklamaci se nepovažuje pouhý zápis do dodacího listu.

13.9. V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace kupujícího, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného za bezvadné zboží, je-li to možné a účelné.

13.10. V případě, že nebude možno reklamaci vadného zboží řešit výměnou či dodáním chybějícího množství zboží, je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny zboží, pokud reklamované vady nebrání obvyklému použití zboží.

13.11. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat po zákazníkovi úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu, atd).

13.12. Vyřizování reklamací se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je dostupný na adrese www.vedesta.cz a je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

13.13. Lhůty odpovědnosti za vadné plnění jsou stanoveny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (NOZ), není-li v těchto smluvních podmínkách nebo reklamačním řádu prodávajícího uvedeno jinak.

13.14. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona. č.89/2012 Sb. – občanský zákoník.

14. Ochrana osobních údajů, soubory cookies

14.1. Je-li kupujícím fyzická osoba, pak akceptací těchto obchodních podmínek, kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího, uvedených na dílčích objednávkách kupujícího a případně v dalších dokumentech, které kupující prodávajícímu v průběhu trvání obchodního styku předá. Tento souhlas je dáván ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Souhlas je projevem svobodné vůle, je dobrovolný a lze jej zrušit.

14.2. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou tak uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

14.3. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, a osobní údaje osob kupujícím určených jako „osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího“, byly zpracovávány prodávajícím za účelem řádného fungování vzájemného obchodního styku, vytváření obchodních statistik, nabízení zboží, produktů a služeb prodávajícího nebo třetích osob, popř. informování o marketingových akcích (to vše i v elektronické formě dle ustanovení zákona č.480/2004 Sb.); a k veškerým právním jednáním s tím souvisejícím.

14.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho elektronické prohlížeče v případech, kdy je nákup na internetové stránce prodávajícího možné realizovat. Souhlas s ukládáním tzv. cookies může kupující kdykoliv písemně odvolat.

14.5. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

15. Závěrečná ujednáním

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

15.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

15.4. Všechny případy vyšší moci, jakož i provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky osvobozují toho, kdo je jimi postižen od smluvních povinností po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí. To platí také tehdy, když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů.

15.5. Kupující dává prodávajícímu podpisem těchto smluvních podmínek souhlas k zasílání elektronické korespondence ve smyslu zák. č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas lze kdykoliv písemnou formou odvolat.

 

 

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023