Podmínky ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vojtěch Hyrák, provozovatel e-shopu www.vedesta.cz, se sídlem 513, Ostrožská Lhota, PSČ 687 23, IČ: 17727120 a provozovnou Průmyslová zóna 12, Ostrožská Lhota, PSČ 687 23.

1. Informace o zpracování osobních údajů

Zde naleznete informace, co a jakým způsobem v rámci ochrany osobních údajů zpracováváme

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace účtu – online - při registraci účtu je nutné, aby byl podán souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo, email a identifikační číslo jsou uloženy v adresáři, využíváme je pouze pro komunikaci s Vámi, sdělujeme Vám dostupnosti zboží na Vaše vyžádání, vytváříme Vám nabídky na Vaše vyžádání po telefonu, můžeme dohledat Vaše odebrané zboží a pomoci Vám s výběrem. Na základě tohoto souhlasu neposíláme žádné anonymní nabídky, prezentace.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

K zasílání reklamních sdělení – např. email o novinkách, akcích, slevách, potřebujeme od Vás souhlas se zasíláním takového reklamního sdělení. Kdykoliv se můžete odhlásit od tohoto zasílání, stačí nás kontaktovat na e-mailové adrese info@vedesta.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V E-SHOPU WWW.VEDESTA.CZ PRO ZÁKAZNÍKY E-SHOPU

Vojtěch Hyrák, se sídlem Ostrožská Lhota 513, Ostrožská Lhota, 687 23, IČ: 17727120 plně respektuje právo na soukromí, proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), vydává tyto Informace o zpracování osobních údajů, jejichž účelem je poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů třetích osob.

 

Správce osobních údajů

 

Vojtěch Hyrák

Ostrožská Lhota 513

Ostrožská Lhota

687 23


IČ: 17727120

E-mail: info@vedesta.cz
Telefon: +420 736 123 673

www.vedesta.cz

Adresa provozovny: Průmyslová zóna 12, Ostrožská Lhota, 687 23
(dále též „Správce“)

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu od Vás byly poskytnuty za účelem:

 • dodání zboží nebo poskytování služeb, které jste si objednali v internetovém obchodě, který je provozován na webových stránkách www.vedesta.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo provozovně, popř. objednali jiným způsobem u Správce;

 • vedení uživatelského účtu zákazníka za účelem objednávání a dodání zboží;

 • poskytování poptávaných informací z Vaší strany;

 • zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů) s informacemi o novinkách v sortimentu Správce, akcích a slevách na některé zboží;

 • plnění smluvních povinností podle právního základu pro zpracování (zejm. plnění ze smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služeb);

 • plnění zákonných povinností (vedení účetnictví, audit, atd.);

 • průzkum spokojenosti zákazníků a nákupního chování.

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s GDPR a příslušnými zákony České republiky a rozsah osobních údajů je požadován pouze v nezbytné míře pro dosažení daného účelu. Správce zpracovává osobní údaje především na základě níže uvedených právních důvodů:

Zpracování osobních údajů za účelem plnění ze smlouvy na dodání zboží nebo poskytnutí služeb

Pro účely nákupu zboží v internetovém obchodě nebo provozovně zpracovává Správce Vaše základní identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, DIČ). Zpracování těchto osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, závazné potvrzení objednávky a správné doručení objednaného zboží.

Pro účely poskytování a dodání služeb, které Správce dále nabízí, dochází taktéž ke zpracování Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, IČ, DIČ), a to v míře potřebné pro poskytnutí dané služby. 

Shora uvedené osobní údaje Správce zpracovává za účelem vyřízení Vašich objednávek nebo poskytování a dodání svých služeb, tedy pro uzavření a splnění smlouvy, a bez jejich poskytnutí a zpracování není možné nákup Vámi objednaného zboží nebo poskytnutí a dodání služeb řádně uskutečnit.

Zpracování osobních údajů za účelem plnění právní povinnosti

Právní předpisy Správci rovněž v některých případech ukládají povinnost Vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o důvody vyžadované zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy z oblasti daní, kdy jsou uchovávány dokumenty obsahující osobní údaje, zejména faktury, dodací listy a jiné dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení daňového dokladu.

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje dále Správce zpracovává pro účely oprávněných zájmů Správce. Tyto oprávněné zájmy definuje jako:

 • ochranu práv Správce vyplývajících z uzavřené smlouvy, pokud dojde k jejímu porušení z Vaší strany nebo

 • pokud v souvislosti s uzavřenou smlouvou vůči Správci uplatníte jakýkoliv Váš nárok,

 • jiný zájem vyplývající z platných právních předpisů.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že ke zpracování nemá Správce jiný právní důvod než výše uvedený, provádí zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, nicméně může být podmínkou pro dodání zboží nebo poskytnutí služby. Souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování však nemá odvolání souhlasu vliv.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Správci udělujete především za účelem:

 • vedení uživatelského účtu: Nákup v internetovém obchodě nebo provozovně je možný i bez registrace uživatelského účtu. Registrace uživatelského účtu umožňuje snadnější nákup, jelikož po přihlášení se Vaše osobní údaje, které Správce bude potřebovat k vyřízení Vaší poptávky nebo objednávky, doplní automaticky.

 • zasílání reklamních sdělení: Pokud jste se přihlásili k odběru reklamních sdělení (tzv. newsletterů), využívá Správce Vaši e-mailovou adresu k zasílání reklamních sdělení.

 • využívání cookies: Udělením souhlasu s užíváním cookies dochází ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem získání statistických dat a Vašeho chování na webových stránkách.


Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Může se jednat o dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly osobní údaje získány, nebo o dobu, kterou stanoví právní předpis či po dobu potřebnou pro plnění povinností. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování budou osobní údaje zlikvidovány.

V případě udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je doba zpracování dána trváním souhlasu, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Sdílení osobních údajů

Osobní údaje nesdílíme s nikým bez Vašeho souhlasu, pokud to zákon a naše zásady neumožňují. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti či žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Pro zpracování osobních údajů využíváme rovněž služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou výše uvedené. Mezi tyto zpracovatele patří poskytovatelé služeb nezbytných pro provoz Správce, především:

 • příslušnému poskytovateli poštovních služeb 

 • příslušnému subjektu poskytujícímu Správci IT služby, služby elektronické komunikace, dodávku datových služeb, internetového marketingu a cloudového úložiště;

 • příslušnému subjektu provozujícímu internetové stránky, jejichž předmětem je internetový prodej zboží a služeb pro Správce 

 • příslušnému finančnímu ústavu v případě sjednávání úvěru pro Subjekt údajů nebo pro Správce

 • jakékoli pojišťovně působící na území ČR či v EU (či jejímu zprostředkovateli), v případě vyřizování pojistné události

 • jakékoli pojišťovně působící na území ČR či v EU (či jejímu zprostředkovateli), která zajišťuje pojištění aktiv Správce

 • příslušnému subjektu, zajišťujícímu dopravu zboží pro Správce

 • příslušnému subjektu, zajišťujícímu dopravu zboží pro Subjekt údajů

 • příslušnému subjektu zajišťujícímu sledování a vyhodnocování platební disciplíny Subjektu údajů

 • jakémukoli orgánu činnému v trestním řízení či správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku v případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu či přestupku 

 • příslušnému subjektu zpracovávajícímu audit nebo účetnictví Správce

 • advokátní kanceláři v případě soudního, mimosoudního či předsmluvního jednání v důsledku uplatnění či bránění práv ze smluvního nebo jiného právního vztahu.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že dochází k zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochrannou soukromého práva a osobního života nebo v rozporu se zákonem, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro registraci účtu přes eshop www.vedesta.cz

Udělujete tímto souhlas Vojtěchu Hyrákovi, se sídlem 513, Ostrožská Lhota, PSČ 687 23, IČ: 17727120 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,

 • adresa nebo sídlo

 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 • e-mail,

 • telefonní číslo,

 • datum narození

 • číslo osobního dokladu totožnosti (OP, cestovní pas, povoleni k pobytu apod.)

 • bankovní spojení

 • data související s plněním ve prospěch Správce

Výše uvedené údaje jsou nutné zpracovat za účelem registrace a vedení Vašeho uživatelského účtu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu vedení uživatelského účtu.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

 

Vojtěch Hyrák

Ostrožská Lhota 513

Ostrožská Lhota, PSČ 687 23


IČ: 17727120

DIČ: CZ8904024998

E-mail: info@vedesta.cz
Telefon: +420 736 123 673

www.vedesta.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání reklamního sdělení

Udělujete tímto souhlas Vojtěchu Hyrákovi., se sídlem 513, Ostrožská Lhota, PSČ 687 23 (dále jen „Správce“), aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • e-mail

E-mail je nutný zpracovat za účelem zasílání reklamních sdělení (tzv. newsletterů). Tento údaj bude Správcem zpracován po dobu zasílání reklamních sdělení, ke kterému jste se přihlásili.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

Vojtěch Hyrák

Ostrožská Lhota 513

Ostrožská Lhota, PSČ 687 23


IČ: 17727120

DIČ: CZ8904024998

E-mail:info@vedesta.cz
Telefon: +420 736 123 673

www.vedesta.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2023