Reklamační řád

Provozovatel:

Vojtěch Hyrák

IČ: 17727120,

se sídlem Ostrožská Lhota 513,

687 23 Ostrožská Lhota,

e-mail: info@vedesta.cz,

tel. 736 123 673,

www.vedesta.cz

Plátce DPH

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Vojtěch Hyrák

IČ: 17727120,

se sídlem Ostrožská Lhota 513,

687 23 Ostrožská Lhota,

 

vydává tímto reklamační řád,

 

který stanovuje práva z vadného plnění, podmínky jejich uplatnění, jakož i další související otázky, pokud je v dané kupní smlouvě, cenové nabídce/objednávce či všeobecných obchodních podmínkách prodávajícího na tento Reklamační řád odkazováno a pokud druhá smluvní strana vystupuje v postavení podnikatele (ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (dále též „Občanský zákoník“), (zejména pokud vykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku). Kupujícím se pro účely Reklamačního řádu rozumí kupující nebo objednatel specifikovaný v kupní smlouvě/objednávce v postavení podnikatele. Předmětem plnění (dále též „Předmět plnění“) se rozumí pro účely Reklamačního řádu zboží dle kupní smlouvy.

 

 

1.2. Veškeré zboží, které prodávající kupujícímu dodá, bude splňovat veškeré náležitosti vyžadované českým právním řádem, zejména zák. č.22/1997 Sb., a příslušnými platnými prováděcími předpisy.

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117).

 

1.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

 

1.5. Práva z vadného plnění včetně záruky na zboží dodané prodávajícím jsou zachovány pouze v případě dodržení všech podmínek, postupů a závazných doporučení stanovené výrobci zboží za předpokladu, že nedošlo u zboží/Předmětu plnění k jakékoliv fyzické úpravě nebo poškození, které zavinil kupující. Práva z vadného plnění včetně záruky zanikají zejména v následujících případech:

 • vznikla-li závada neodbornou instalací, zacházením obsluhou či údržbou výrobku, nebo

 • jsou-li poškozena výrobní čísla u zboží, které jednoznačně identifikuje zboží, nebo

 • zboží bylo poškozeno živelnou pohromou, nebo

 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžování nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci

 

1.6. Vadou není běžné opotřebení věci vzniklé jejím užíváním.

 

1.7. Právo za vadného plnění nelze aplikovat na zboží, které bylo prodáno za nižší cenu z důvodu vady, a to z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

1.8. Kupující může právo z vadného plnění uplatnit u prodávajícího pouze u zboží, které vykazuje vady a bylo zakoupeno u prodávajícího.

2. Místo a způsob uplatnění práva z vadného plnění

2.1. Reklamace musí být písemná, musí být provedena bez zbytečného odkladu po zjištění vady, musí být co nejpřesněji specifikována a kupující musí doložit, že mu reklamovaný Předmět plnění dodával prodávající na základě smlouvy (např. originálem nákupního dokladu, dodacím listem s podpisem převzetí zboží, a to i v případě, že zboží bylo kupujícímu dodáno smluvním přepravcem.). Reklamace musí obsahovat číslo dodacího listu, případně číslo daňového dokladu či objednávky, popis zboží, jeho vady včetně data, kdy byla zjištěna, dále, jak se vada projevuje. V případě, že má v držení kupující doklady, které prokazují existenci vady (např. znalecký posudek, dodací list apod.) je povinen tyto doklady předložit prodávajícímu. Dále, reklamace musí obsahovat požadavek na způsob jejího vyřízení. Za řádně uplatněnou reklamaci se nepovažuje pouhý zápis do dodacího listu.

2.2. Reklamačním místem je e-shop www.vedesta.cz. Reklamované zboží, umožňuje-li to jeho povaha, zasílejte na adresu provozovny prodávajícího: Průmyslová zóna 12, Ostrožská Lhota, 687 23. V případě, že povaha věci neumožňuje zaslání zboží, je nutno kontaktovat předem prodávajícího, kdy následně bude ujednán individuální postup provedení reklamace.

2.3. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí vždy zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda kupující obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). Kupující je pak následně povinen potvrdit příslušný dodací list. Zjevné vady, které zjistil při předání zboží, je povinen uvést přímo v dodacím listě. V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec.

2.4. Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího, a to nejpozději do 2 pracovních dní od převzetí zboží. Na pozdější reklamace zjevných vad, které zjistil kupující při převzetí zboží, nebude brán zřetel. Zjevné vady nebudou uznány, pokud došlo ke zpracování nebo zabudování reklamovaného zboží.

2.5. Vadou není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listu, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku, případně částečné nesplnění smlouvy.

2.6. Skryté vady je Odběratel povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při náležité péči zjistit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2.7. V případě, že reklamace kupujícího nebude důvodná, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s nedůvodnou reklamací.

2.8. Odběratel je povinen na vlastní náklady i riziko reklamovaný Předmět plnění, příp. jeho část, doručit na adresu prodávajícího, pokud to jeho povaha připouští. Prodávající má právo při posouzení reklamace provést prohlídku předmětného reklamovaného zboží, reklamované zboží musí být prodávajícímu k dispozici až do konečného vyřízení reklamace.

2.9. Předmět plnění musí být v úplném stavu, zabalen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu/předávacího protokolu a přesný popis závad a četnost výskytu.

2.10. Reklamace musí být včetně odstranění vady, vyřízena bez zbytečného odkladu, s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace.

2.11. V případě, že kupující nedodrží, byť i zčásti, závazné pokyny výrobce (návody, pokyny, manuály, závazné i doporučené montážní a instalační postupy, pokyny ke skladování, pokyny k podmínkám přepravy a manipulace, nebo jakékoli jiné pokyny k užití dodaného zboží, vydané výrobcem zboží nebo autorizovaným zkušebním orgánem), je taková skutečnost důvodem pro zamítnutí reklamace.

3. Nároky plynoucí z vadného plnění

3.1. Je-li vadný Předmět plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • na odstranění vady opravou věci,

 • na přiměřenou slevu z ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 

3.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, nejpozději při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

3.3. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle dle čl. III. bodu 3.4. tohoto reklamačního řádu.

 

3.4. Je-li vadný Předmět plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady, nebo

 • na přiměřenou slevu z ceny.

 

3.5. Prodávající je oprávněn vždy nahradit vadný a neopravitelný Předmět plnění, popř. jeho část, jiným, se stejnými parametry, a to bez ohledu na volbu kupujícího a na to zda vada je podstatným nebo nepodstatným porušením Smlouvy. Předchozí věta se neuplatní v případě, že kupující odstoupí od Smlouvy.

 

3.6. Ustanovení § 2106 odst. 2 věta třetí a § 2107 odst. 3 občanského zákoníku, se nepoužije.

 

3.7. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na svůj náklad věc původně dodanou.

 

 

4. Závěrečná ustanovení

4.1. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními Reklamačního řádu se užije úprava Smlouvy.

 

4.2. V otázkách neupravených Reklamačním řádem se postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 

4.3. Reklamační řád je přístupný na webových stránkách www.vedesta.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád je platný a účinný dnem 1. 1. 2023