Fixace parozábran 400 ml - lepidlo

Kód: 483
Neohodnoceno
Značka: Den Braven
198 Kč / ks 163,64 Kč bez DPH 49,50 Kč / 100 ml
Skladem

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5 °C. Lepidlo má vysokou počáteční adhezi a dlouhý otevřený čas (45 minut).

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce kvalitní fixační lepidlo na bázi butylu. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -5 °C. Lepidlo má vysokou počáteční adhezi a dlouhý otevřený čas (45 minut).

Charakteristika

  • na bázi butylu
  • přichycení parozábran a fólií k SDK profilům i mezi sebou navzájem
  • dlouhý otevřený čas
  • možnost regulace rozptylu
  • tenkorstvé lepení

Použití

  • tenkovrstvé lepení
  • fixace a lepení parotěsných fólií na kovové profily
  • lepení na minerální vatu
  • možnost fixace fólií mezi sebou navzájem

 

Identifikace nebezpečnosti

DEBBEX Fixace parozábran (EU)

GHS02 GHS07 GHS09
Signální slovo:NEBEZPEČÍ

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P410/412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal ...
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302/352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P391 - Uniklý produkt seberte.

Složení:aceton, dimethylether, kalafuna, n-hexan, oxid zinečnatý, Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany,cyklické, <5% hexan

Doplňkové parametry

Kategorie: PROGRAM SÁDROKARTON
Balení: 400 ml
Typ: aerosolový sprej
Barva: nažloutlá
Karton: 12 ks